• ne delamo razlik med otroki glede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, etično ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali kakršenkoli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega zastopnika,
  • vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v okviru standardnega programa vrtca,
  • spoštujemo osebno dostojanstvo in osebno integriteto otroka,
  • spoštujemo in upoštevamo otrokov pogled na svet, njegovo razumevanje stvari, dogodkov in položajev ter čustveno odzivanje nanje in spodbujamo možnost dojemanja iste stvari ali dogodka z različnih perspektiv,
  • upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo pogoje za izražanje teh razlik, pravico do izbire in drugačnosti,
  • vzgojno delo z otroki snujemo na znanju in razumevanju otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka. Otroka varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja ali zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali institucijo,
  • zagotavljamo varno, razumevajoče in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in socialni razvoj in na osnovi pozitivnih čustvenih, spoznavnih in socialnih izkušenj gradimo njegovo popolno zaupanje vase.